0

JKP “ČISTOĆA” d.o.o. LOPARE

Javno komunalno preduzeće

“ČISTOĆA“ d. o. o. Lopare

     Ul. Cara Dušana, b.b.

MBS: 59-05-0005-14

JIB: 4403665550003

Ž.R.:554-003-00000648-76

           Status društva

    JKP „ČISTOĆA“ d.o.o. Lopare je osnovano 30. decembra 2013. godine Odlukom  Skupštine opštine o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća broj: 01/1-022-1-157/13 (Službeni glasnik opštine Lopare broj: 01/14.). Važeći Statut Javnog komunalnog preduzeća „ČISTOĆA“ d.o.o. Lopare, broj: 01/1-022-1-158/13 donijela je Skupština opštine Lopare, u svojstvu skupštine preduzeća, dana 30.12.2013. godine, koji je objavljen u Službenom glasniku opštine Lopare, broj: 1/14. Upis u sudski registar, pod brojem registarskog uloška suda 1088718 , izvršen je kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Rješenjem broj: 059-0-Reg-14-000 020 od 20.01.2014. godine.  Preduzeće posluje pod nazivom:

Javno komunalno preduzeće “ČISTOĆA“ d.o.o. Lopare, Ul. Cara Dušana, b.b. 

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 059-0-Reg-14-000 020 od 20.01.2014. godine, upisano je lice ovlašćeno za zastupanje JKP “Čistoća“ d.o.o. Lopare, kao v.d. direktora, Đokić Željko iz Lopara.    

Kod Poreske uprave, Ministarstva finansija Republike Srpske, Preduzeće je upisano pod jedinstvenim indentifikacionim brojem: 4403665550003.

Radi obavljanja platnog prometa u zemlji, preduzeće ima otvoren žiro-račun kod Pavlović International Bank, a.d. Slobomir, Bijeljina, broj: 554-003-00000648-76.

Na osnovu Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti, Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka, broj: 39012 od 21.01.2014. godine, preduzeće je razvrstano na sljedeći način:

Matrični broj: 11111149

Naziv (firma): Javno komunalno preduzeće “ČISTOĆA“ d.o.o. Lopare

Oblik organizovanja: Javno preduzeće – 1

Oblik svojine: Državna – 1

Sjedište: 75240, Lopare       Ulica: Cara Dušana b.b.

Opština/Grad: Lopare – 10596

Osnovna djelatnost: Prikupljanje neopasnog otpada – 38.11

Vrsta promjene: Nastanak osnivanjem.

          U okviru komunalnih usluga, obavljaju se sledeće vrste poslova:

       –  prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada,

       –  prikupljanje reciklažnog otpada,

       –  održavanje i uređenje javno-prometnih, i zelenih površina,

       –  održavanje i upravljanje pijacama u Loparama, Priboju i Koraju,

       –  održavanje i upravljanje grobljima u Loparama i Priboju,

       –  čišćenjm zgrada i objekata,

       –  trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, otpadom i ostacima,

       –  djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine,

       –  djelatnosti upravljanja.

          Upravljanje čvrstim otpadom

          JKP “Čistoća” d.o.o. Lopare, ima sklopljen ugovor sa JP Regionalna deponija “Eko-dep” d.o.o. Bijeljina za usluge odlaganja otpada na deponiju. Na području opštine Lopare, preduzeće vrši organizovani odvoz smeća, sa adrese korisnika, po utvrđenom rasporedu i to: ponedeljkom – centar Lopara, Veselinovac i preko rijeke, utorkom – Kosanica, Dedinje, škole, srijedom – Priboj (minimalno jednom nedeljno)  i svakih 15 dana Peljave i Podgora, četvrtakom –  Mačkovac, Kozjak, iza ciglane  i svakih 15 dana Piperi, Vakuf i Brusnica,  petkom –  Centar Lopara, Pirkovci  i svakih 15 dana Koraj, Mirosavci i Mrtvica.

JKP “Čistoća” d.o.o. Lopare, učestvuje na javnom tenderu koji raspisuje opštine Lopare za održavanje i uređenje javno-prometnih, i zelenih površina.

Cijene komunalnih usluga   utvrđuje i predlaže Nadzorni odbor JKP, a saglasnost na iste daje  Načelnik opštine. Rješenjem Načelnika Opštine Lopare, broj: 02/1-014-4 od 29.01.2014. godine, dobijena je saglasnost na prijedlog cjenovnika JKP “Čistoća” d.o.o. Lopare, od 23.01.2014. godine,  i isti se primjenjuje od 01.02.2014. godine.

Broj korisnika usluga, organizovanog odvoza smeća, sa adrese korisnika  je oko 2.200 pravnih i fizičkih lica. Od tog broja, 170 korisnika su pravna lica, a ostatak čine fizička lica. Preduzeće je u postupku zaključivanja ugovora sa pravnim i fizičkim licima o odvozu smeća, a na osnovu kojih će se mjesečno vršiti zaduživanje korisnika.

Poštovani stanovnici Opštine Lopare, pridružimo se kampanji za podizanje javne svijesti i pozitivne promjene u percepciji upravljanja čvrstim otpadom, čiji je osnovni slogan:

“Zapamti dobro: U prirodi sve se kreće, otpad je sirovina, a ne smeće“

           Vaša “Čistoća“

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 V. D. Direktora

s.r.  ek. Željko Đokić