KOZJAK – asfaltirano 380 metara puta

KOZJAK – asfaltirano 380 metara puta u zaseoku Erići.