PRIBOJ – asfaltirano 300 metara puta

PRIBOJ – asfaltirano 300 metara puta, zaseok Đurići.