ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове : Срђан Лукић, дипл. инг. пољопривреде

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове врши стручне и управне послове који се односе на: припрему просторно-планске документације, развојне планове, издавање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, технички прегледи и употребне дозволе изграђених објеката, контрола инвестиционо-техничке документације, надзор у области грађења и заштите животне средине и путне инспекције, комуналне полиције, контрола законитог кориштења станова у државној својини, додјела, замјена и откуп станова, кориштење градског грађевинског земљишта, утврђивање накнада и друго, те послови из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација), као и други послови који му се ставе у надлежност.

тел: 055-650-353

е-mail: srdjan.L1361@gmail.com

Handler.aspx  Л И С Т A правних и физичких лица као појединачних чланова комисије за послове техничког прегледа објеката на територији општине Лопаре

Handler.aspx  Регистар редова вожње АУТОБУСКИХ линија на територији општине Лопаре

 

ОГЛАС
Позивају се заинтересовани регистровани превозници за линијски превоз лица у друмском саобраћају да поднесу приједлоге за усклађивање редова вожње општинских аутобуских линија за 2018/19 годину, за подручје општине Лопаре, закључно са 02.03.2017. године на адресу:

Општина Лопаре
Општинска управа
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Ул. цара Душана 143.
75 240 Лопаре

или лично у пријемну канцеларију у приземљу зграде општине Лопаре.

Контакт телефон 055/ 650-176, локал 109, ili 055/ 650-464, контакт особе: Јово Лукић.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Срђан Лукић, дипл.инг. с.р.

Handler.aspx  Позив на усклађивање општинских аутобуских редова вожње /02/2018.г/