ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

1. Ранко Тодоровић

Срећко Илић, дипл. економиста

Начелник општине има Замјеника, који обавља послове које му повјери Начелник општине и замјењује га у случају његове одсутности или спријечености.

                                                                                                                             Биографија
Срећко Илић је рођен 18.08.1980. године у Тузли. Након завршетка основне и средње школе, дипломирао је на Факултету за менаџмент у Београду и стекао звање дипломираног економисте – менаџер у банкарству.
Радно искуство стекао је у периоду 2006 – 2008. године, када је био запослен на одређено вријеме у „Руднику и термоелектрани Угљевик“. Живи у Пељавама.
Тел : 055-650-949