PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA

PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA

  • a) prisustvuje sjednicama Skupštine opštine i radnih tijela Skupštine opštine čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju,
  • b) prisustvuje sjednicama radnih tijela Skupštine opštine čiji nije član, bez prava odlučivanja,
  • c) podnosi nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Skupštine opštine,
  • d) pokreće raspravu o sprovođenju utvrđene politike Skupštine opštine i daje inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine, te za unapređenje rada Skupštine opštine i njegovih radnih tijela,
  • e) postavlja odbornička pitanja koja se odnose na rad opštinskog načelnika i službi za upravu u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine opštine, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja,
  • f) predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Skupštine opštine, njegovih radnih tijela, načelnika opštine i službi za upravu, kao i na rad institucija koja imaju javna ovlaštenja,
  • g) učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini opštine, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koje ga uputi Skupština opštine,
  • h) redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije,
  • i) izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga, povjeri Skupština opštine ili radno tijelo čiji je član.