KABINET NAČELNIKA

Djelokrug rada i unutrašnja organizacija
Kabinet Načelnika opštine obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Načelnika opštine, poslove koordinacije rada i saradnje sa nadležnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja, uključujući i međunarodnu saradnju u skladu sa instrukcijama Načelnika opštine, vrši koordinaciju rada sa drugim organizacionim jedinicama u Opštinskoj upravi, Skupštinom opštine i njenim radnim tijelima, poslove javnog obavještavanja o aktivnostima organa opštine, poslove odnosa sa javnošću, poslove upravljanja ljudskim resursima, promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između odjeljenja i službi Opštinske uprave i bitnih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.), kontinuirano promoviše Lopare kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih direktnih investicija, prezentuje razvojne potencijale Opštine, u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti, donatorima, Savezom opština i gradova i drugim eksternim akterima, uspostavlja i održava redovnu saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja i višim nivoima vlasti, koordinira poslove praćenja implementacije i ocjene učinka implementacije Strategije razvoja Opštine sa Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti, kao i druge poslove koje mu Načelnik stavi u djelokrug rada.

      Cara Dušana 61. Lopare,
tel. 055/ 650-178, tel./faks 055/ 650-304
     Matični broj: 1088718  JIB: 4400467550007
e-mail: loparena@teol.net, oulopare@teol.net   www.opstinalopare.com