КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

Кабинет Начелника општине врши стручне, административне и друге послове за потребе Начелника општине, припрема нацрте односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине и Начелник општине из свог дјелокруга, припрема нацрте одлука у другом степену по жалбама на првостепена рјешења Административне службе у складу са прописима, припрема приједлоге и мишљења о статутима и другим општим актима предузећа и установа чији је оснивач Општина, врши стручне послове у поступку заштите права и интереса Општине које не врше друге организационе јединице у границама својих права и дужности, непосредно сарађује са републичким правобраниоцем у границама својих права и дужности, води централну евиденцију тужби, врши савјетодавно-правне послове из надлежности Начелника општине (закључивање уговора, имовинско-правна питања, другостепени поступак, представке упућене Начелнику), послови у области међумјесне и међународне сарадње, односи са јавношћу за органе Општине и Aдминистративне службе, врши послове у области примјене Закона о слободи приступа информацијама, сачињава предлог плана потреба људских ресурса, послове протокола, секретарске и административно-техничке послове за потребе Начелника општине и замјеника Начелника општине, врши израду плана образовања и организације стручног усавршавања запослених лица, врши послове интерне ревизије.

      Цара Душана 61. Лопаре,
тел. 055/ 650-178, тел./факс 055/ 650-304
     Матични број: 1088718  ЈИБ: 4400467550007
е-mail: loparena@teol.net, oulopare@teol.net   www.opstinalopare.com