ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2019. годину

Handler.aspx О Д Л У К А о ванпланским набавкама као саставном дијелу Плана набавки за 2019. годину, Број: 02/5-404-1/19 од 03.01.2019. године