PLAN JAVNIH NABAVKI za 2020. godinu

Handler.aspx O D L U K A O GODIŠNjEM PLANU JAVNIH NABAVKI OPŠTINE LOPARE ZA 2020. GODINU, Broj: 02/5-404-1-1/20 od 24.01.202. godine