Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника

Изборна комисија општине Лопаре је на сједници одржаној 17.05.2024. године расписала

ЈАВНИ ОГЛАС
за избор кандидата за попуну рзервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника за Локалне изборе 2024. године

I Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника.
II Услови за именовање:
Општи услови:

1. Пријављени кандидат је особа с правом гласа.

2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3.Изборног закона БиХ):

· које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

· које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;

· који је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на последњим општим и последњим локалним изборима;

· којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

– да има пребивалиште у општиниЛопаре, у правилу да је уписан у извод из Централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује,

– да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме,

– да му није изречена санкција од стране Централне изборне комисије БиХ.

III Потребна документација:

1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

IV Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објаве јавног огласа на огласној табли Општине Лопаре, на интернет-страници ОИК Лопаре и интернет страници општине Лопаре.

V Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Општинска изборна комисија Лопаре.

VI Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту Општинске изборне комисије Лопаре или на интернет-страници ОИК Лопаре и интернет страници општине Лопаре.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједишту изборне комисије са назнаком:

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОПАРЕ

Адреса: Цара Душана 143, 75240 Лопаре
„Пријава на јавни оглас за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника – не отварати“.

Кандидати ће, ако Општинска изборна комисија Лопаре затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

           Број: 03/7-03-1-12/24                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК ОИК
Лопаре, 17.05.2024. године                                                                           Давор Вићић