ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Начелник Одјељења за општу управу: Ђорђе Новаковић

Тел: 055-650-933

е-mail: djordje.novakovic@opstinalopare.com

Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове из надлежности општине који се односе на: послове пријемне канцеларије, послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), персоналне послове, борачко-инвалидску заштиту, архиву, овјеру потписа, преписа и уговора, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи, евиденције из области одбране, информисање и друге послове који нису у надлежности другог одјељења или службе.

У оквиру Одјељења за општу управу организују се одсјеци, и то:

а) Одсјек за управне послове

б) Одсјек – Центар за услуге грађанима