ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

radmila

шеф одсјека: Радмила Керовић, дипл. економиста

Тел: 055-650-179

е-mail: rada.kerovic@gmail.com

Одсјек за инспекцијске послове извршава послове инспекцијског надзора из надлежности општине, над активностима као и над пословањем и поступањем правних лица и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката у законом утврђеним областима као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

Ако законом или другим прописом није другачије одређено, у Одсјеку за инспекцијске послове врши се надзор над примјеном прописа из области здравствене заштите људи и санитарне заштите, промета роба и услуга, пољопривреде и заштите биља, здравствене заштите животиња, саобраћаја и веза, екологије, и из области урбанизма и грађевинарства.

Handler.aspx  Захтјев за интервенцију општинске инспекције