ОБРАЗОВАЊЕ

ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ

      Образовни систем у Републици Српској је у надлежности Републике Српске – Министарства просвјете и културе РС. Оснивачи васпитно-образовних установа су Општине на чијој територији установе пружају услуге образовања и васпитања дјеце, као и доквалификације и преквалификације одраслих, на територији конкретних општинских уписних подручја.На територији општине Лопаре, стратешке циљеве  васпитања и образовања остварују:

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ КОРАЈ

 www.skolakoraj.com/

     Основна школа у Корају отворена 1882. године. Према историјским чињеницама, школа је  у школској 1882/83. години радила капацитетом од 60 ученика. Школа је носила назив „Братство и јединство“ све до 1993. године. Рјешењем Министарства образовања науке и културе број УПИ-02-23/93 школа у Корају добија назив ОШ „Доситеј Обрадовић“ Корај, а у њен састав улазе подручна одјељења: Пушковац, Милино Село, Бобетино Брдо, Мртвица, Кореташи, Миросавци и Пукиш. Одлуком о усклађивању акта о оснивању број 04/1-012-2-993/12 од 19. 04. 2012. године Владе Републике Српске школа је добила назив: Јавна установа Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Корај, Лопаре. У школи се уче два страна језика: енглески и француски (други језик). Директор школе је Јово Николић. Настава, у школској 2012/13. години, изводи се у 16 одјељења од првог до деветог разреда, од чега је 5 „чистих“  и 11 комбинованих одјељења. У школи ради 44 радника, од чега 28 наставника. Наставу похађа 165 ученика.

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ ЛОПАРЕ

     Једна од најстаријих васпитно-образовних установа на подручју општине Лопаре јесте основна школа у Лопарама, која је са радом почела крајем 19. вијека (према писаним документима око 1880. године).  Почетак рада школе у насељу Лопаре везан је за 1921. годину. До 1993. године школа је носила назив Основна школа „Иван Марковић Ирац“. Од 1993. године школа носи назив: Основна школа  „Свети Сава“ Лопаре. Поред централне школе у саставу, ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Лопаре, налази се и шест подручних одјељења: Мачковац, Јабланица, Пипери, Брусница, Вукосавци и Тобут. У школи се уче два страна језика: енглески и руски. Директор школе је Новица Митровић. Наставу у школској 2012/2013. години похађа око 540 ученика. Тренутно је у школи ангажовано око 75 запослених лица.

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ“ ПРИБОЈ

     Прибојска школа спада међу најстарије школске установе на подручју Мајевице и њене шире околине (у писаним документима помиње се школа у Пробоју око 1878. године). Посебно значајан период у дугој историји ове школе представља долазак и рад учитеља Вељка Чубриловића, с почетка 20. вијека. Учитељ Вељко је оставио неизбрисиви траг у развоју и унапређивању школства у Прибоју. Због тих заслуга, школа у Прибоју с поносом носи његово име кроз различите епохе и државна уређења. Централна школа у Прибоју у свом саставу има и четири подручна одјељења: Подгора, Бријест(нема уписаних ученика),  Липовице и Пељаве. У школи се уче два страна језика:енглески и њемачки. Директор школе је Драган Јовић. У школској 2012/2013. години наставу похађа 209 ученика распоређених у 16 одјељења. У школи ради око 45 запослених, на наставним и ваннаставним пословима.

 СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОПАРЕ

     Прва генерација средњошколаца у Лопарама уписана је септембра, 1977. године, када је са радом започела ова васпитно-обра-зовна установа. Дуго година школа је носила назив „Центар за усмјерено образовање  Лопаре“. У овој школи образовале су се генерације гимназијалаца, машинских техничара, електротехничара, економских и правних техничара, трговаца, дрвопрерађивача, угоститеља и многих других занатских занимања. Од 1993. године школа носи назив Средњошколски центар „Вук Караџић, по истакнутом српском реформатору језика. Данас средњошколски центар образује гимназијалце, пословно-правне техничаре, економске техничаре, техничаре рачунарства. Наставу похађа 321 ученика распоређених у 16 одјељења. У центру је запослено 42 радника. Директор школе је мр Мићо Стојишић.

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЛОПАРЕ“

     Прва предшколска установа за васпитање и образовање дјеце узраста од 3 до 7 година, на општини Лопаре основана је 1981. године, под називом „Радна организација предшколског васпитања и образовања“. Ова установа успјешно је дјеловала све до почетка рата на овим просторима. Одлуком СО-е Лопаре децембра 1998. године установа наставља са радом, под називом  Дјечији вртић „Лопаре“. Предшколско васпитање и образовање је прије свега процес „раног учења“ и формирања личности дјетета од рођења до поласка у школу, који се одвија без обзира на услове у којима дијете живи. Дјелатност Дјечијег вртића Лопаре дефинисана је Одлуком о оснивању Дјечијег вртића Лопаре бр:01-109/98 од 22.12.1998. год. која гласи: Дјечији вртић „Лопаре врши“: васпитно-образовни програм дјеце од 3 до 7 година у трајању од девет сати дневно, боравак, предшколско васпитање и образовање и превентивна здравствена заштита дјеце предшколског узраста, организацију заједничког живота, игре и забаве дјеце предшколског узраста, сарадња са родитељима и пружање стручне помоћи у васпитању, образовању и њези дјеце, постизање што правилнијег развоја дијетета и у том циљу обезбјеђује најосновније услове као што су: простор, санитарни уређаји, дидактички материјал, правилна и хигијенска исхрана, максимално одржавање чистоће простора и предмета са којима дјеца долазе у додир, те одржавање личне хигијене дјеце, сарадња са здравственим установама у циљу цјеловите заштите здравља дјеце и предузимање превентивних мјера. У установи је запослено 5 радника ( 2 васпитача, куварица, спремачица и економ). Директор Дјечијег вртића „Лопаре“ је Даниела Цвијановић.