Обавјештење

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Progressus” дођељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата.
Циљ Фондације за одрживи развој Републике Српске „Progressus” и Владе Мађарске је јачање привредних односа између двије земље кроз повећање ефикасности и конкурентности подржаних пољопривредних произвођача, развој технологије производње, боље кориштење капацитета, унапређење одрживости и пословања.
Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава и сопственог учешћа.
Најмање 30% укупних прихватљивих трошкова набавке треба да буду сопствена новчана средства која мора да обезбиједи Kорисник. Подносилац пријаве ће приликом подношења пријаве на Јавни позив доставити изјаву којом гарантује да располаже сопственим средставима у мјери која је довољна за финансирање најмање 30% планиране набавке. Сопствено учешће може се у потпуности или дјелимично обезбиједити и из кредита, при чему се услов сопственог учешћа неће сматрати испуњеним уколико је кредит одобрен по другом основу или за друге намјене. Сопственим учешћем у смислу овог Јавног позива такође се неће сматрати државна помоћ, помоћ републичких органа и организација јавне управе, јединица локалне управе и самоуправе, помоћ обезбијеђена из других међународних грантова или сличних извора.
Максимални износ бесповратних средстава по Kориснику је 70% Укупних прихватљивих трошкова набавке.
Минимални износ подршке Kорисникје 2.500 ЕУР. Максимални износ подршке по Kориснику је 25.000 ЕУР.
Детаљније информације у вези Јавног позива се могу добити у Oдјељењу за привреду и друштвене дјелатности, канцеларија 37. Општинске управе Лопаре.