0

ЈКП “ЧИСТОЋА” д.о.о. ЛОПАРЕ

Јавно комунално предузеће

“ЧИСТОЋА“ д. о. о. Лопаре

     Ул. Цара Душана, б.б.

МБС: 59-05-0005-14

ЈИБ: 4403665550003

Ж.Р.:554-003-00000648-76

           Статус друштва

    ЈКП „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре je основано 30. децембра 2013. године Одлуком  Скупштине општине о оснивању Јавног комуналног предузећа број: 01/1-022-1-157/13 (Службени гласник општине Лопаре број: 01/14.). Важећи Статут Јавног комуналног предузећа „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре, број: 01/1-022-1-158/13 донијела је Скупштина општине Лопаре, у својству скупштине предузећа, дана 30.12.2013. године, који је објављен у Службеном гласнику општине Лопаре, број: 1/14. Упис у судски регистар, под бројем регистарског улошка суда 1088718 , извршен је код Окружног привредног суда у Бијељини, Рјешењем број: 059-0-Рег-14-000 020 од 20.01.2014. године.  Предузеће послује под називом:

Јавно комунално предузеће “ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре, Ул. Цара Душана, б.б. 

Рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини број: 059-0-Рег-14-000 020 од 20.01.2014. године, уписано је лице овлашћено за заступање ЈКП “Чистоћа“ д.о.о. Лопаре, као в.д. директора, Ђокић Жељко из Лопара.    

Код Пореске управе, Министарства финансија Републике Српске, Предузеће је уписано под јединственим индентификационим бројем: 4403665550003.

Ради обављања платног промета у земљи, предузеће има отворен жиро-рачун код Павловић Интернатионал Банк, а.д. Слобомир, Бијељина, број: 554-003-00000648-76.

На основу Обавјештења о разврставању пословног субјекта по дјелатности, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука, број: 39012 од 21.01.2014. године, предузеће је разврстано на сљедећи начин:

Матрични број: 11111149

Назив (фирма): Јавно комунално предузеће “ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре

Облик организовања: Јавно предузеће – 1

Облик својине: Државна – 1

Сједиште: 75240, Лопаре       Улица: Цара Душана б.б.

Општина/Град: Лопаре – 10596

Основна дјелатност: Прикупљање неопасног отпада – 38.11

Врста промјене: Настанак оснивањем.

          У оквиру комуналних услуга, обављају се следеће врсте послова:

       –  прикупљање, одвоз и депоновање отпада,

       –  прикупљање рециклажног отпада,

       –  одржавање и уређење јавно-прометних, и зелених површина,

       –  одржавање и управљање пијацама у Лопарама, Прибоју и Корају,

       –  одржавање и управљање гробљима у Лопарама и Прибоју,

       –  чишћењм зграда и објеката,

       –  трговина на велико осталим полупроизводима, отпадом и остацима,

       –  дјелатности санације (ремедијације) животне средине,

       –  дјелатности управљања.

          Управљање чврстим отпадом

          ЈКП “Чистоћа” д.о.о. Лопаре, има склопљен уговор са ЈП Регионална депонија “Еко-деп” д.о.о. Бијељина за услуге одлагања отпада на депонију. На подручју општине Лопаре, предузеће врши организовани одвоз смећа, са адресе корисника, по утврђеном распореду и то: понедељком – центар Лопара, Веселиновац и преко ријеке, уторком – Косаница, Дедиње, школе, сриједом – Прибој (минимално једном недељно)  и сваких 15 дана Пељаве и Подгора, четвртаком –  Мачковац, Козјак, иза циглане  и сваких 15 дана Пипери, Вакуф и Брусница,  петком –  Центар Лопара, Пирковци  и сваких 15 дана Корај, Миросавци и Мртвица.

ЈКП “Чистоћа” д.о.о. Лопаре, учествује на јавном тендеру који расписује општине Лопаре за одржавање и уређење јавно-прометних, и зелених површина.

Цијене комуналних услуга   утврђује и предлаже Надзорни одбор ЈКП, а сагласност на исте даје  Начелник општине. Рјешењем Начелника Општине Лопаре, број: 02/1-014-4 од 29.01.2014. године, добијена је сагласност на приједлог цјеновника ЈКП “Чистоћа” д.о.о. Лопаре, од 23.01.2014. године,  и исти се примјењује од 01.02.2014. године.

Број корисника услуга, организованог одвоза смећа, са адресе корисника  је око 2.200 правних и физичких лица. Од тог броја, 170 корисника су правна лица, а остатак чине физичка лица. Предузеће је у поступку закључивања уговора са правним и физичким лицима о одвозу смећа, а на основу којих ће се мјесечно вршити задуживање корисника.

Поштовани становници Општине Лопаре, придружимо се кампањи за подизање јавне свијести и позитивне промјене у перцепцији управљања чврстим отпадом, чији је основни слоган:

“Запамти добро: У природи све се креће, отпад је сировина, а не смеће“

           Ваша “Чистоћа“

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В. Д. Директора

с.р.  ек. Жељко Ђокић