2022

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022. годину

Handler.aspx Ребаланс буџета Општине Лопаре

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА

Handler.aspx РАСХОДИ

Handler.aspx ПРИХОДИ

Handler.aspx Економска класификација

Handler.aspx II ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА

УПУТСТВО за припрему Буџета општине Лопаре за 2022. годину

Handler.aspx

У П У Т С Т В О за припрему Буџета општине Лопаре за 2022. годину