РАДНА ТИЈЕЛА

РАДНА ТИЈЕЛА СО ЛОПАРЕ

За извршавање задатака као и разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања, оснивају се сталне и повремене комисије и одбори, као радна тијела Скупштине. Радна тијела имају предсједника, замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници одређених занимања и лица из реда грађана. Радно тијело дужно је, када је то одређено Пословником, размотрити свако питање из свог дјелокруга које је на дневном реду сједнице и о томе поднијети Скупштини извјештај, а питање из свог дјелокруга може размотрити и на основу властите иницијативе и о томе, по потреби поднијети Скупштини извјештај. Радна тијела сарађују међусобно о питањима која су од заједничког интереса и могу да одржавају заједничке сједнице.

Стална радна тијела Скупштине су комисије и одбори.

Комисије и Одбори:

 Комисија за награде и признања:

 1. Недељко Захарић, предсједник

2. Далибор Ристић, члан

3. Цвјетко Томић, члан

4. Наталија Делић Лујић, члан и

5. Стево Јовић, протојереј – ставрофор, члан.

 Комисија за мјесне заједнице:

1. Недељко Захарић, предсједник

2. Боћидар Марковић, члан

3. Борис Јовић, члан

4. Мирослав Лазаревић, члан и

5. Ђоко Васић, члан.

 Комисију за омладину:

1. Ђука Михајловић Стевановић, предсједник

2. Митар Јанковић, члан

3. Перица Зарић, члан

4. Љубиша Тошић, члан и

5. Вукица Тодоровић члан.

  Комисија за вјерска питања:

1. Василија Обреновић, предсједник

2. Саво Цвјетиновић, члан и

3. Миленко Стевановић, протојереј – ставрофор, члан.

 Комисија за заштиту околине, културног и природног наслеђа:

1. Горан Максимовић, предсједник

2. Јоцо Станојевић, члан

3. Саво Цвјетиновић, члан

4. Божидар Марковић, члан и

5. Бошко Николић из Прибоја, члан.

 Комисија за планирање општинског развоја:

1. Срђан Лукић, предсједник

2. Раде Васић, члан

3. Војо Јурошевић, члан

4. Ђоко Васић, члан

5. Жељко Керовић, члан

6. Ацо Тодоровић, члан и

7. Миланка Миловановић, члан.

 Комисија за равноправност полова:

1. Ђука Михајловић Стевановић, предсједник

2. Боса Пантић, члан

3. Александра Митрић, члан

4. Наталија Делић Лујић, члан и

5. Вукица Тодоровић члан.

 Одбор за регионалну и међународну сарадњу:

1. Миланко Тошић, предсједник

2. Душко Тешић, члан

3. Саво Цвјетиновић, члан

4. Љубиша Тошић, члан и

5. Желимир Нешковић, члан.

 Савјет за спорт:

1. Горан Максимовић, предсједник

2. Горан Тасовац, члан

3. Александар Седларевић, члан

4. Перо Стевић, члан и

5. Мирослав Лазаревић, члан.

 Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке:

1. Михајло Ивановић, предсједник

2. Дејан Марковић, члан

3. Миленко Ристић, члан

4. Миладин Стевић, члан и

5. Наталија Делић, члан.

 Комисију  за буџет и финансије:

1. Митар Тојић, предсједник

2. Ацо Тодоровић, члан

3. Миленко Ристић, члан

4. Миладин Стевић, члан и

5. Стеван Сандић, члан.

 Комисија за статут и прописе:

1. Ранко Тодоровић, предсједник

2. Миленко Ристић, члан

3. Милан Деспотовић, члан

4. Ђука Михајловић Стевановић, члан и

5. Давор Михајловић, члан.

 Савјет за културу :

1. Митар Тојић, предсједник

2. Стоја Рикић, члан

3. Саво Цвјетиновић, члан

4. Наталија Делић Лујић, члан и

5. Мирко Стевић, члан.

 Комисија за просторно уређење:

1. Вукица Тодоровић, предсједник

2. Борис Јовић, члан

3. Цвјетко Томић, члан

4. Мирослав Лазаревић, члан и

5. Јово Лукић, члан.

Комисија за избор и именовања:

1. Митар Тојић, предсједник комисије,

2. Горан Максимовић, члан комисије,

3. Наталија Делић Лујић, члан комисије,

4. Далибор Ристић, члан комисије и

5. Ђоко Васић, члан комисије.

Комисија за примопредају дужности између Предсједника и између Потпредсједника Скупштине општине:

1. Митар Тојић, предсједник

2. Далибор Ристић, члан

3. Милан Деспотовић, члан

За замјеника предсједника и замјенке чланова Комисије за примопредају дужности:

1. Ацо Тодоровић, замјеник предсједника

2. Борис Јовић, замјеник члана

3. Милан Стевић, замјеник члана.

Комисија за примопредају дужности између Начелника општине и између службеника на руководећим мјестима:

1. Љиљана Савић Керовић, предсједник
2. Цвико Рикић, члан и
3. Гордана Спасојевић, члан.

 Комисија за спровођење Кодекса понашања:

1. Ацо Тодоровић, предсједник

2. Борис Јовић, члан

3. Стеван Сандић, члан

4. Љубиша Тошић, члан и

5. Петра Пантић, члан.