ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове : Срђан Лукић, дипл. инг. пољопривреде

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове врши стручне и управне послове који се односе на: припрему просторно-планске документације, развојне планове, издавање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, технички прегледи и употребне дозволе изграђених објеката, контрола инвестиционо-техничке документације, надзор у области грађења и заштите животне средине и путне инспекције, комуналне полиције, контрола законитог кориштења станова у државној својини, додјела, замјена и откуп станова, кориштење градског грађевинског земљишта, утврђивање накнада и друго, те послови из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација), као и други послови који му се ставе у надлежност.

тел: 055-650-353

е-mail: srdjan.L1361@gmail.com

ОГЛАСНА ТАБЛА

2024/2025

Handler.aspx О Г Л А С за усклађивање редова вожње општинских аутобуских линија за 2024/25 годину

Handler.aspx Л И С Т A правних и физичких лица као појединачних чланова комисије за послове техничког прегледа објеката на територији општине Лопаре за 2024. и 2025. годину
______________________________________________________________________________________________________

2022/2023

Handler.aspx РЕГИСТАР РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

Handler.aspx Л И С Т A правних и физичких лица као појединачних чланова комисије за послове техничког прегледа објеката на територији општине Лопаре за 2022. и 2023. годину