ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове : Срђан Лукић, дипл. инг. пољопривреде

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове врши стручне и управне послове који се односе на: припрему просторно-планске документације, развојне планове, издавање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, технички прегледи и употребне дозволе изграђених објеката, контрола инвестиционо-техничке документације, надзор у области грађења и заштите животне средине и путне инспекције, комуналне полиције, контрола законитог кориштења станова у државној својини, додјела, замјена и откуп станова, кориштење градског грађевинског земљишта, утврђивање накнада и друго, те послови из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација), као и други послови који му се ставе у надлежност.

тел: 055-650-353

е-mail: srdjan.L1361@gmail.com

Handler.aspx  Л И С Т A правних и физичких лица као појединачних чланова комисије за послове техничког прегледа објеката на територији општине Лопаре

Handler.aspx РЕГИСТАР РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

Handler.aspx ОГЛАС