ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

daca

начелник Одјељења за финансије: Даница Илић, дипл. ецц.

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове који се односе на: праћење остваривања политике финансирања у општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и извршење расхода, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Општинске административне службе, фондова и других органа који се финансирају из буџета општине, као и други послови који му се ставе у надлежност.

Тел: 055-650-216