СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

Handler.aspx ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА ПЕРИОД 2023 – 2027. ГОДИНЕ

Handler.aspx ПЛАН ИНТЕРНИХ И ЕКСТЕРНИХ КОМУНИКАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

Handler.aspx СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА ПЕРИОД 2023.-2032. ГОДИНА

Handler.aspx П Р О Г Р А М КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 2021-2025.

Handler.aspx СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 2014-2023 /ревидирана за период 2019-2023. године/

Handler.aspx  СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 2014 – 2023

Handler.aspx  СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 2007 – 2015

Handler.aspx  ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 2008 – 2010

Handler.aspx  ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 2017 – 2020

Handler.aspx  ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, август 2017. године