ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Горан Тасовац

Начелник општине има Замјеника, који обавља послове које му повјери Начелник општине и замјењује га у случају његове одсутности или спријечености.