СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ


Секретар Скупштине општине организује рад и руководи Стручном службом Скупштине општине,

– помаже Предсједнику Скупштине општине у припремању сједница и организовању рада Скупштине општине и њених радних тијела,

– стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника,

– прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини општине и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама,

– прати и стара се о извршавању Програма рада Скупштине општине,

– учествује у раду Колегија Скупштине општине,

– уређује Службени гласник општине Лопаре,

– одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине општине,

– одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина општине и за достављање аката и одборничких питања надлежним органима и службама,

– врши и друге послове утврђене Статутом, овим Пословником и одлуком о организацији и дјелокругу Стручне службе којом непосредно руководи,

– послове и задатке које обавља одговоран је Скупштини општине.

КОНТАКТ:
тел: 055-650-193
е-mail: sekretarsolopare@gmail.com