ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА

  • а) присуствује сједницама Скупштине општине и радних тијела Скупштине општине чији је члан и учествује у њиховом раду и одлучивању,
  • б) присуствује сједницама радних тијела Скупштине општине чији није члан, без права одлучивања,
  • ц) подноси нацрте и приједлоге прописа и аката из надлежности Скупштине општине,
  • д) покреће расправу о спровођењу утврђене политике Скупштине општине и даје иницијативе за разматрање и рјешавање одређених питања из надлежности Скупштине општине, те за унапређење рада Скупштине општине и његових радних тијела,
  • е) поставља одборничка питања која се односе на рад општинског начелника и служби за управу у извршавању закона, других прописа и општих аката Скупштине општине, као и на рад институција које имају јавна овлаштења,
  • ф) предлаже расправу о питањима која се односе на рад Скупштине општине, његових радних тијела, начелника општине и служби за управу, као и на рад институција која имају јавна овлаштења,
  • г) учествује у обавјештавању грађана и њихових организација и заједница о питањима о којима се одлучује у Скупштини општине, путем зборова грађана, односно других скупова на које је позван или на које га упути Скупштина општине,
  • х) редовно и благовремено прима информације о свим питањима од значаја за вршење функције,
  • и) извршава и друге задатке које му, у оквиру свог дјелокруга, повјери Скупштина општине или радно тијело чији је члан.