КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

Дјелокруг рада и унутрашња организација
Кабинет Начелника општине обавља стручне, административне, техничке и друге послове за Начелника општине, послове координације рада и сарадње са надлежним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама Начелника општине, врши координацију рада са другим организационим јединицама у Општинској управи, Скупштином општине и њеним радним тијелима, послове јавног обавјештавања о активностима органа општине, послове односа са јавношћу, послове управљања људским ресурсима, промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију и координацију између одјељења и служби Општинске управе и битних актера (приватног сектора, привредних комора удружења привредника, међународних организација, академских институција, итд.), континуирано промовише Лопаре као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних директних инвестиција, презентује развојне потенцијале Општине, у сарадњи са Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности, донаторима, Савезом општина и градова и другим екстерним актерима, успоставља и одржава редовну сарадњу са потенцијалним изворима финансирања и вишим нивоима власти, координира послове праћења имплементације и оцјене учинка имплементације Стратегије развоја Општине са Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности, као и друге послове које му Начелник стави у дјелокруг рада.

      Цара Душана 61. Лопаре,
тел. 055/ 650-178, тел./факс 055/ 650-304
     Матични број: 1088718  ЈИБ: 4400467550007
е-mail: loparena@teol.net, oulopare@teol.net   www.opstinalopare.com