СКУПШТИНА

Скупштину Општине, као орган одлучивања и креирања политике Општине, чинe одборници изабрани на непосредним, демократским и вишестраначким изборима на период од четири године.Скупштину Општине чини 23 одборника.

Конституисање

Новоизабрана Скупштина Општине сазваће се ради конститутисања најкасније 30 дана након објављивања резултата избора од стране органа надлежног за спровођење избора.
Конститутивну сједницу Скупштине Општине сазива предсједник Скупштине Општине ранијег сазива и њом предсједава до избора радног предсједништва конститутивне сједнице Скупштине.Радно предсједништво обавља консултације са представницима политичких странака чији су одборници изабрани у Скупштину Општине и предлаже број и састав комисије за верификацију мандата одборника и комисије за избор и именовања. Остала питања у вези са конституисањем Скупштине Општине уређују се Пословником о раду Скупштине. Скупштина Општине одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја одборника, ако за поједина питања законом или овим Статутом није другачије предвиђено.

Одборници Скупштине Општине

Одборник Скупштине Општине има право и дужност да учествује у раду Скупштине Општине и њених радних тијела чији је члан, да предлаже расправу о одређеним питањима, подноси приједлоге за доношење одлука и других аката из надлежности Скупштине општине, подноси амандмане на предлоге прописа, поставља одборничка питања, савјесно и одговорно извршава повјерене задатке као и друга права и дужности у складу са законом, Статутом Оппштине, Пословником Скупштине Општине и Кодексом понашања.
IMG_0750

                                                                                                                                                Засjедање Скупштине општине Лопаре

Одборник има право да буде редовно обавјештаван о свим питањима од утицаја за вршење одборничких дужности, да му се пружи стручна помоћ у припреми приједлога материјала и других аката из надлежности Скупштине Општине, као и да му се обезбиједе подаци и друге информације неопходне за његов рад. Одборник има право на накнаду за учешће у раду Скупштине Општине и радних тијела чији је члан, као и на накнаду других трошкова који настану у вршењу одборничке дужности, у складу са посебном одлуком Скупштине Општине.

Надлежности:

 1. доноси Статут Општине,
 2. доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 3. доноси Кодекс понашања изабраних представника-одборника у Скупштини Општине,
 4. доноси буџет и завршни рачун буџета,
 5. доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 6. доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 7. доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 8. доноси спроведбене планове,
 9. доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 10. доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 11. доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 12. доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине, у складу са законом и овим Статутом
 13. доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
 14. доноси одлуку о проглашењу празника Општине,
 15. доноси одлуку о употреби симбола Општине,
 16. доноси одлуку о чланству Општине у Савезу општина и градова, о удруживању у друге савезе и организације и о закључивању споразума о међуопштинској сарадњи,
 17. доноси план коришћења јавних површина,
 18. доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 19. доноси одлуку о наградама и признањима,
 20. бира и разрјешава предсједника Скупштине Општине, потпредсједника Скупштине Општине, замјеника начелника Општине, секретара Скупштине Општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Општине и врши друге изборе и именовања у складу са законом и овим Статутом,
 21. образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела,
 22. одлучује о задужењу Општине,
 23. усваја Пословник о свом раду,
 24. разматра годишњи извјештај о раду начелника Општине и о истом заузима свој став,
 25. одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника Општине, у складу са законом, овим Статутом и Пословником Скупштине Општине,
 26. оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Општину и управља истим у складу са законом,
 27. образује мјесне заједнице и уређује друга питања од значаја за рад мјесних заједница,
 28. расписује јавни зајам и самодопринос,
 29. расписује референдум,
 30. даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
 31. врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Радна тијела

За извршавање појединих послова из надлежности Скупштине Општине, Скупштина Општине образује стална и повремена радна тијела. Као радна тијела Скупштине Општине образују се: комисије, одбори и савјети. Стална радна тијела образују се Пословником Скупштине Општине, а повремена радна тијела посебним одлукама Скупштине Општине. Скупштина општине може посебном одлуком образовати анкетни одбор, као повремено радно тијело ради утврђивања чињеничног стања у појединим случајевима. Поред осталих, као стална радна тијела Скупштина општине обавезно образује и комисије за питања младих и питања равноправности полова. Састав сталних радних тијела, њихов дјелокруг рада, овлашћења и друга питања од значаја за њихов рад уређују се Пословником Скупштине Општине.

Пословник Скупштине Општине

Скупштина Општине доноси Пословник о свом раду којим уређује поступак конституисања Скупштине Општине, остваривање права и дужности одборника, организацију Скупштине, сазивање и ток сједница Скупштине општине, поступак за доношење аката из њене надлежности, поступак за изборе, именовања, разрјешења и опозив, свечану изјаву, односе са начелником Општине и другим субјектима, остваривање јавности рада, рад за вријеме непосредне ратне опасности или ратног стања као и друга питања од значаја за рад Скупштине Општине, у складу са законом и овим Статутом.