НАЧЕЛНИК

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ – Др Радо Савић

Законом о локалној самоуправи дефинисан је начин функционисања локалне власти. Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти и руководи општинском управом.
Начелник општине:

 1. предлаже Статут општине,
 2. предлаже одлуке Скупштини,
 3. обавјештава Скупштину о свим питањима која се тичу општине, њених права и обавеза,
 4. проводи политику и извршава одлуке и друга акта Скупштине,
 5. извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршавање повјерено општини,
 6. оснива Општинску управу и уређује њену организацију и пословање,
 7. именује и разрјешава руководеће раднике и друге раднике са посебним овлаштењима, прима у радни однос и одлучује о престанку радног односа и о другим правима из радног односа радника Општинске управе, у складу са законом и Колективним уговором,
 8. успоставља сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама,
 9. даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
 10. обавјештава Скупштину о свом раду и раду Општинске управе,
 11. покреће иницијативу да се до одлуке Уставног суда обустави извршење прописа Скупштине општине, општег или појединачног акта, ако сматра да су противуставни и противзаконити,
 12. обавјештава министра управе и локалне самоуправе до 31. марта текуће године о извршавању општинске политике за претходну годину, о обустављању од извршења одлука Скупштине општине, о извршавању закона, других прописа и међународних уговора,
 13. подноси нацрт буџета општине на претходну сагласност министру управе и локалне самоуправе у, уколико општина тражи допунска средства из буџета Републике,
 14. закључује уговоре у име општине,
 15. рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске управе, ако за рјешавање нису надлежни републички органи,
 16. обезбјеђује припрему нацрта и приједлога аката из надлежности Скупштине општине,
 17. врши и друге послове утврђене законом.
 18. Замјеник начелника замјењује Начелника општине у пословима које му он повјери, а у случају спријечености или одсутности Начелника замјењује га у свим пословима.

______________________________________________________________________________

Радо Савић

Биографија

Радо Савић рођен је 27. 01. 1975. године. Основну школу је завршио у Лопарама, средњу медицинску 1995. године у Ваљеву, а Медицински факултет у Београду 2001. године. Радио је у Дому здравља Лопаре од 2002. до 2008. године, специјализирао је гинекологију и акушерство. Члан је Српске демократске странке од 2004. године, када је на локалним изборима изабран за одборника у СО-е Лопаре. На општим изборима 2006. године изабран је за посланика у Народној Скупштини Републике Српске. Од 2008. године обавља функцију начелника општине Лопаре, а 2019. године изабран је за замјеника предсједника СДС-а. Живи у Пирковцима код Лопара, ожењен и отац троје дјеце.    

Контакт

Телефон: +387 55 650 178,

Мобилни: +387 65 222 192

Email : radosavic@yahoo.com