2023

БУЏЕТ ЗА 2023. годину

Handler.aspx Буџет Општине Лопаре за 2023. годину

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Handler.aspx РАСХОДИ

Handler.aspx ПРИХОДИ

Handler.aspx Економска класификација буџета

Handler.aspx II ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА

УПУТСТВО за припрему Буџета општине Лопаре за 2023. годину У П У Т С Т В О за припрему Буџета општине Лопаре за 2023. годину