2023

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2022. годину

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Handler.aspx РАСХОДИ

Handler.aspx ПРИХОДИ

Handler.aspx БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Handler.aspx БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – ОПШТИ ДИО


БУЏЕТ ЗА 2023. годину

Handler.aspx Буџет Општине Лопаре за 2023. годину

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Handler.aspx РАСХОДИ

Handler.aspx ПРИХОДИ

Handler.aspx Економска класификација буџета

Handler.aspx II ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА


УПУТСТВО за припрему Буџета општине Лопаре за 2023. годину У П У Т С Т В О за припрему Буџета општине Лопаре за 2023. годину